Poskytované služby

Nabízíme právní služby ve všech stěžejních oblastech práva. Poskytujeme individuální řešení s ohledem na specifické požadavky klientů.

Občanské právo

Řešení právních problémů každodenního života

 • sepis či posouzení všech typů smluv dle občanského zákoníku
 • soudní uplatnění nároků – příprava žalob či návrhů, zastupování před soudy, jednání s protistranou
 • využití evropského platebního rozkazu
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • sepis závětí a listin o vydědění, zastupování v dědickém řízení
 • uplatňování a vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • právní služby pro spotřebitele
 • poskytování právní pomoci v oblasti ochrany osobnosti
 • poskytování konzultací

Rodinné právo

Řešení právních problémů v rodinných vztazích

 • právní poradenství v souvislosti s uzavíráním manželství a registrovaného partnerství
 • zajištění předmanželských smluv
 • změna rozsahu společného jmění manželů – zúžení, rozšíření
 • rozvody manželství – sporné i nesporné
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem – svěření do péče, společná péče, střídavá péče, zvýšení nebo snížení výživného, dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí
 • úprava styku s nezletilými dětmi
 • uplatnění různých druhů výživného (např. výživné neprovdané matky a náklady spojené s těhotenstvím a porodem, výživné pro zletilé děti, výživné mezi manžely a mezi rozvedenými manžely, výživné mezi ostatními příbuznými)
 • vymáhání dlužného výživného
 • příprava návrhů na vydání předběžných opatření a obrana proti nařízeným předběžným opatřením
 • zastupování v řízení o určení a popření otcovství
 • poskytování konzultací

Vymáhání a správa pohledávek

Kompletní právní servis související s pohledávkami

 • správa pohledávek
 • individuální řešení každé situace (postoupení a započtení pohledávek, přistoupení nebo převzetí dluhu, dohody o narovnání apod.)
 • komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě, sepisování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu, včetně elektronického platebního rozkazu, zastupování při projednání před soudy a případné exekuční vymáhání
 • soudní i mimosoudní vymáhání všech typů pohledávek
 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení
 • využití evropského platebního rozkazu
 • poskytování konzultací

Nájemní a bytové právo

Právní služby pro pronajímatele i nájemce

 • sepis nájemních a podnájemních smluv k bytovým i nebytovým prostorům
 • ukončení nájemních vztahů
 • vymáhání dlužného nájemného a dalších plateb
 • převod bytů do osobního vlastnictví
 • poskytování konzultací

Právo nemovitostí

Řešení všech právních souvislostí týkajících se nemovitého majetku

 • smlouvy o převodu nemovitostí – prodej, darování, směna pozemků, domů, bytů, nebytových prostor, smlouvy o budoucí smlouvě, převody celých pozemků, ale i jejich částí oddělených geometrickým plánem
 • zřízení všech typů věcných práv (zástavní práva, věcná břemena apod.)
 • řešení sporů o vlastnická a věcná práva k nemovitostem
 • zastupování ve stavebním řízení
 • zastupování před katastrálními úřady
 • uspořádání vztahů podílových spoluvlastníků
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • řešení sousedských vztahů a sporů
 • vyřízení kompletní právní agendy pro realitní kanceláře
 • poskytování konzultací

Trestní a přestupkové právo

Obhajoba a zastupování obviněných i poškozených v trestním řízení

 • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • zastupování osob při podání vysvětlení před policejním orgánem či státním zástupcem
 • obhajoba osoby podezřelé, obviněné, obžalované i odsouzené
 • obhajoba mladistvých
 • obhajoba v přípravném řízení
 • obhajoba v řízení před soudy
 • alternativní řešení – podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení návrhu na potrestání, narovnání, dohoda o vině a trestu
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
 • zastupování odsouzeného ve vykonávacím řízení - žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu, zahlazení odsouzení
 • zastupování poškozených, právní pomoc při uplatňování náhrad škod
 • příprava a podávání trestních oznámení
 • zastupování v řízení o přestupcích
 • poskytování konzultací

Pracovní právo

Komplexní právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance

 • příprava a revize pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o odpovědnosti apod.
 • ukončování pracovních poměrů v souladu s právními předpisy (dohody o skončení pracovního poměru, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru)
 • zastupování při uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • vymáhání pohledávek zaměstnanců vůči zaměstnavatelům
 • řešení mzdové problematiky
 • zastupování ve sporech vyplývajících z odpovědnostních vztahů, např. náhrady škody, pracovní úrazy, nemoci z povolání
 • řešení právních aspektů rovného zacházení a zákazu diskriminace zaměstnanců
 • poskytování konzultací

Obchodní právo, právo společností

Právní služby pro podnikatele

 • sepis, připomínkování a kontrola veškerých obchodních smluv a dokumentů
 • právní rozbory uzavřených smluv
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • zakládání obchodních společností a družstev včetně jejich evropských mutací (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo)
 • zastupování v řízení o zápisu do obchodního rejstříku a změnách jednotlivých zapisovaných údajů
 • zastupování obchodních společností a družstev
 • příprava podkladů pro změny v zakladatelských dokumentech
 • převody obchodních podílů a akcií
 • organizace a řízení valných hromad
 • změny v orgánech obchodních společností
 • přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy)
 • likvidace obchodních společností
 • právo nekalé soutěže
 • směnečné právo
 • poskytování konzultací

Insolvenční právo

Řešení insolvencí právnických a fyzických osob a oddlužení fyzických osob

 • zpracování všech podkladů pro oddlužení
 • příprava insolvenčních návrhů
 • zastupování věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení
 • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
 • zastupování v incidenčních sporech a dalších sporech vyvolaných insolvenčním řízením
 • monitoring insolvenčního rejstříku
 • poskytování konzultací

Správní právo

Komplexní právní služby v jakémkoli správním řízení

 • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech fyzických a právnických osob
 • zastupování ve správním řízení před orgány státní správy (katastrální úřady, živnostenské úřady, finanční úřady, stavební úřady)
 • sepis správních žalob proti rozhodnutím správních orgánů, zastupování v řízení před správními soudy
 • zastupování v řízení o náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • poskytování konzultací

Ústavní právo

Zpracování ústavních stížností

 • vypracování ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR
 • zastupování před Ústavním soudem ČR
 • poskytování konzultací

Ostatní služby

Doplňkové služby zvyšující komfort klientů

 • ověřování podpisů
 • advokátní úschovy
 • konverze dokumentů
 • monitoring insolvenčního rejstříku
 • zajištění služeb notářů, soudních znalců, soudních exekutorů, inkasních specialistů a detektivní kanceláře
 • zajištění služeb právních zástupců v zahraničí
 • mimosoudní řešení sporů - věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) byla pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz).

 

Související dokumenty:
grafika Karel Hejkal | program Anawe